Wykład pt. „Kanały Jonowe w Błonach Komórkowych”

Czyli przez błonę do życia komórki…

Studenckie Koło Naukowe Chemików serdecznie zaprasza wszystkich pasjonatów nauki na wykład popularnonaukowy dr inż. Agaty Wawrzkiewicz – Jałowieckiej

Wykład Pani Doktor pt. „Kanały Jonowe w Błonach Komórkowych” odbędzie się 17 maja 2022 roku o godzinie 16:00 w auli nr 1 w budynku „Czerwonej Chemii”. (ul. Strzody 9)

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zostań Ambasadorem firmy BASF

Zgłoszenia do 13 maja, więcej informacji poniżej!

Politechnika Śląska i firma BASF wyrażają zamiar podjęcia współpracy w zakresie:

  • wspólne zajęcia dydaktyczne, spotkania z ekspertami; udział w panelach tematycznych na konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez każdą ze Stron (…)

Czym zajmuje się Ambasador?

Korzyści z uczestnictwa w Programie Ambasadorskim

Jak zacząć?

Zainteresowana/y? Śpiesz się, zgłoszenia można nadsyłać do 13 maja!

Jesteś zainteresowana/y, lub chcesz o coś dopytać?
Skontaktuj się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za tę współpracę:

  • prof. dr hab. inż. Anną Chrobok: Anna.Chrobok@polsl.pl
  • dr hab. inż. prof. PŚ Nikodemem Kuźnikiem: Nikodem.Kuźnik@polsl.pl
  • panią Marią Ogrodowską z firmy BASF: maria.ogrodowska@partners.basf.com
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zebranie Walne Koła

Zebranie Walne Koła odbędzie się:

w dniu 04.04.2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16:15
w auli 1c w budynku Czerwonej Chemii.

Przypominamy, że obecność członków na zebraniu jest obowiązkowa, a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwić mailowo na adres koła:
sknchem.polsl@gmail.com
Dodatkowo w trakcie spotkania będzie istniała możliwość zapisania się do koła.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Suplementy do dyplomów

Informacja dla Dyplomantów!

W celu otrzymania suplementu do dyplomu inżynierskiego, prosimy o kontakt z sekretarz koła.
Wiadomości prosimy przesyłać na adres: natanow291@student.polsl.pl do dnia 22.12.2021.

Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko,
– kierunek studiów,
– datę przystąpienia do koła,
– nazwy projektów, w których brało się udział wraz z nazwiskiem prowadzącego,
– nazwy pokazów/wydarzeń w jakich brało się udział (np. konferencje),
– dodatkowe osiągnięcia (publikacje, patenty, monografie, itp.) wraz z potwierdzeniami wspomnianych osiągnięć,
– informację o wybranej wersji językowej (prosimy o przemyślany wybór – późniejsze zmiany nie będą możliwe).

Proszę pamiętać, o dostarczeniu potwierdzeń osiągnięć do Biura Obsługi Studentów.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zapraszamy do udziału w projekcie PBL pt.

„Analiza wpływu zanieczyszczeń wód środowiskowych na ekspresję akwaporyn w kontekście molekularnych podstaw chorób cywilizacyjnych”

Opiekunowie projektu:

Dr inż. Anna Lalik  /Wydział  Aut., Elektr. i Inform; opiekun główny
Dr inż. Sebastian Żabczyński /Wydział Inż. Środow. i Energetyki; opiekun pomocniczy
Dr inż. Anna Strzelewicz /Wydział Chemiczny
Dr inż. Agata Wawrzkiewicz-Jałowiecka /Wydział Chemiczny; ekspert – w roli opiekuna pomocniczego

Opis projektu

Postępujące zanieczyszczenie środowiska jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi schorzeń metabolicznych i onkologicznych. Analizując molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych można zauważyć, że istotną rolę w ich rozwoju odgrywają akwaporyny. Stąd, celem ogólnym niniejszego projektu będzie dobranie parametrów umożliwiających stworzenie modelu komórkowego do badania wpływu zanieczyszczeń środowiska na ekspresję akwaporyn występujących w komórkach ludzkich. Celem szczegółowym projektu będzie zbadanie wpływu zanieczyszczeń wód środowiskowych na ekspresję akwaporyn w wybranych liniach komórkowych, jak również sprawdzenie ich wpływu na biologię analizowanych komórek (ich zdolność do podziału, migracji, apoptozy, analiza ich cech morfologicznych). Część obliczeniowa projektu obejmuje przeprowadzenie wieloczynnikowej analizy statystycznej otrzymanych wyników.

Techniki/metody wykorzystywane przy realizacji projektu: oznaczanie parametrów wód; hodowle komórkowe; RT-PCR; analiza regresji

Projekt współfinansowane przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje POWR.03.05.00-00-z098/17

Kontakt: anna.lalik@polsl.pl

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Tematy projektów PBL realizowanych u dr inż. Tomasza Jarosza

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Chemików chciałby serdecznie podziękować za wczorajszy wykład, który przybliżył nam naturę materiałów wybuchowych oraz sprawił, iż odpowiedzieliśmy sobie na pytanie czy są użyteczne, a może niebezpieczne?
Wykład poprowadził dr inż. Tomasz Jarosz, który rozpoczął nabór do projektów PBL. Serdecznie zachęcamy do dołączenia.
Poniżej znajduje się lista projektów wraz z opisem:

Nowoczesne czujniki do detekcji metanu w gazie ziemnym wytwarzanie i charakterystyka
UE planuje wprowadzić od ok. 2030 r. obowiązek dotowania gazu ziemnego wodorem.Zastosowanie wodoru nastręcza trudności: wodór jest gazem łatwopalnym i wybuchowym oraz pali się niewidocznym płomieniem. Stąd dla stosowania tego paliwa konieczna jest skuteczna detekcja wodoru, pozwalająca na szybkie wykrycie zwiększającej się ilości tego gazu na skutek np. dyfuzji wstecznej wodoru w rurociągach i tym samym zażegnanie niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem go jako źródła energii.Szansą na osiągnięcie odpowiednich parametrów detekcji wodoru jest zastosowanie półprzewodników organicznych, pracujących w temperaturze pokojowej – są one tańsze w otrzymywaniu i nanoszone bezpośrednio na przetwornik przyjazną dla środowiska metodą elektropolimeryzacji.Proponowany projekt mieści się w zakresie Priorytetowego Obszaru Badawczego 3, jak i Obszaru Badawczego 6.
Badanie procesów spalania nanotermintów i paliw rakietowych
Paliwa rakietowe i nanotermity są najszerzej badanymi grupami materiałów wysokoenergetycznych, z uwagi na ich potencjalne szerokie zastosowanie cywilne i militarne. Celem projektu jest zbadanie wybranych paliw rakietowych i nanotermitów pod kątem prędkości ich spalania, a na jej podstawie dokonanie opisu tych materiałów oraz oceny ich użyteczności w najważniejszych grupach zastosowań. Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie syntez chemicznych, badań laboratoryjnych oraz badań poligonowych. W trakcie badań poligonowych wykorzystywane będą kamera szybkoklatkowa (rejestracja przemian zachodzących w czasie rzędu od mikro- do milisekund), czujniki przyspieszenia (w przypadku paliw rakietowych, służące do oceny ciągu wytworzonego podczas spalania paliw w silniku rakietowym) oraz wyspecjalizowane urządzenia służące badaniu wrażliwości materiałów na bodźce inicjujące.

Opracowanie metodyki badań działania materiałów wysokoenergetycznych z zastosowaniem akcelerometrów
Materiały wysokoenergetyczne (MW) to substancje mogące ulegać gwałtownemum energetycznemurozkładowi z wytworzeniem znacznych ilości małocząsteczkowych produktów gazowych. W zależności odcharakteru procesu rozkładu MW, powstające gazy mogą być wykorzystywane jako źródła pracy mechanicznejw systemach napędowych (silniki odrzutowe) oraz w środkach strzałowych stosowanych w górnictwiei budownictwie.Niezależnie od zastosowania, zdolność MW do wykonania pracy mechanicznej może być opisana napodstawie zdolności fali nadciśnienia, powstałej w wyniku ich energetycznego rozkładu, do przyspieszaniaobiektów znajdujących się w jej zasięgu. Zdolność ta przekłada się bezpośrednio na parametry użytkowe MWstosowanych jako materiały pędne (napędzanie obiektów w wyniku emisji gazów) oraz na parametryzagrożenia związanego ze stosowaniem MW (nadawanie fantomowi ciała ludzkiego przyspieszenia przez falęnadciśnienia).Powyższe informacje mogą zostać pozyskane na podstawie pomiarów akcelerometrycznych – dla obiektu o znanej masie zmiany jego przyspieszenia w czasie stanowią opis energii niesionej przez falęnadciśnienia. W przypadku parametrów użytkowych materiałów pędnych możliwe jest ich oznaczenie poprzez umieszczenie czujnika przyspieszenia na wzorcowym silniku odrzutowym.W przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, parametry zagrożenia mogą zostać wyznaczone poprzez wyposażenie manekina balistycznego, umieszczonego w zasięgu fali nadciśnienia, we wspomniany czujnik przyspieszenia. Pomimo iż w literaturze naukowej ostatnich lat pojawiają się doniesienia o wykorzystaniu w tym celu metod akcelerometrycznych, istniejące prace w większości dotyczą oddziaływania fali nadciśnienia na konkretną część ciała ludzkiego i zwykle dotyczą metod zmniejszania oddziaływania fal nadciśnienia powstałych w wyniku zastosowania ogromnych ilości MW [DOI: 10.1007/s00193-017-0737-5].Brak jest natomiast prac związanych z ekspozycją znacznej powierzchni ciała ludzkiego na fale nadciśnienia pochodzące od rozkładu niewielkich ilości MW.

Polimery w geotechnice i drogownictwieJednym z najważniejszych problemów geotechniki i drogownictwa jest kontrolowanie zdolności podłoża budowlanego, zwłaszcza zbudowanego z gruntów drobnoziarnistych (spoistych wg starszych terminologii), do absorbowania wody i ulegania w wyniku tego procesu pęcznieniu. W wyniku nawodnienia grunty mogą również ulegać uplastycznieniu, a w krańcowych przypadkach nawet upłynnieniu. Skutkuje to pogorszeniem parametrów wytrzymałościowych i zmniejszeniem możliwości przenoszenia obciążeń przez podłoże. W efekcie obiekty inżynierskie mogą nierównomiernie osiadać, pękać czy przewracać się. Co gorsza, proces ten może trwać latami i to w zmiennym tempie, np. w wyniku antropogenicznych wahań zwierciadła wody gruntowej. W dobie postępującej urbanizacji i rozrostu miast, często przestajemy mieć możliwość wyboru lokalizacji obiektów mieszkalnych, przemysłowych czy dróg pod kątem optymalnego podłoża budowlanego. Często musimy je umiejscawiać w trudnych warunkach, dlatego należy podejmować próby modyfikacji podłoża gruntowego tak, aby zminimalizować niekorzystne i niebezpieczne procesy w nim zachodzące.
Jedną z metod modyfikowania gruntów jest ich dotowanie za pomocą materiałów polimerowych, mogących zabezpieczać grunty przed wnikaniem wody lub mogące absorbować wodę w miejsce gruntów, przeciwdziałając zmianie ich właściwości. Projekt zakłada współpracę pomiędzy studentami budownictwa oraz chemii, pod nadzorem opiekunów reprezentujących obie dyscypliny naukowe.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zebranie walne koła

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwszy w tym roku akademicki wykład pt.: „Materiały wybuchowe – niebezpieczne czy użyteczne?”, który poprowadzi dr inż. Tomasz Jarosz. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.11.2021 o godzinie 16:00 za pomocą platformy zoom.
Po wykładzie rozpocznie się zebranie walne koła. Obecność członków jest obowiązkowa, a ewentualną nieobecność należy zgłosić Prezesowi Koła.
Link do spotkania:
Meeting ID: 934 0635 3514
Passcode: 552369

Dodatkowo zapraszamy osoby zainteresowane dołączeniem do koła aby w tym terminie stawiły się w sali 3/s na Szarej Chemii, ponieważ po wykładzie będzie możliwość zapisania się.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

KONKURS

Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji konkursu na artykuł popularnonaukowy „O nauce po ludzku”, organizowanego przez CPN PŚ oraz BG PŚ.

Udział w tym wydarzeniu mogą wziąć wszyscy studenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki Śląskiej. Zgłoszenia oraz artykuł popularnonaukowy należy przesłać do dnia 15 listopada bieżącego roku za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w styczniu 2022 roku.

Więcej informacji dla zainteresowanych znajduje się na stronie internetowej konkursu:

Link do strony internetowej „O nauce po ludzku”

Link do aktualności „Wyślij zgłoszenie do V edycji konkursu „O nauce po ludzku”!”

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wykład pt. „Inteligentne polimery w Inżynierii Chemicznej”

Studenckie Koło Naukowe Chemików oraz Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej serdecznie zapraszają wszystkich pasjonatów nauki na wykład popularnonaukowy dr hab. inż. Marcina Lemanowicza, prof. PŚ.

Wykład Pana Profesora pt. „Inteligentne polimery w Inżynierii Chemicznej” odbędzie się 15 czerwca 2021 roku o godzinie 18:00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

Link do spotkania

Dane do logowania:
Meeting ID: 985 1033 2731
Passcode: 107747

Link do wydarzenia na Facebooku

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Sprawozdanie z prac badawczych

Drodzy Członkowie!

W związku ze zbliżającym się końcem semestru, przypominamy o obowiązku przesłania informacji o statusie prowadzonych prac badawczych w semestrze zimowym.
Podobnie jak w poprzednim semestrze należy wypełnić elektroniczny raport podsumowujący – link poniżej.
Chciałam również poinformować, że wypełnienie raportu jest warunkiem wymaganym podczas ubiegania się o zawarcie informacji na temat prowadzonych prac badawczych w suplemencie do dyplomu.

Ostateczny termin wypełnienia raportu: 13.06.2021
W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres mailowy koordynatora ds. Sekcji Badawczej (klaudia.biernacka1703@gmail.com).

Link do raportu elektronicznego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ-fKjPHVCki1GW0dgRfzEEdC8scCGuyC_5pqFH1qrGArEMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR06TfUoMTsnwiJmK7nwLRJHh_Z3eg7_s938bzITeFyEy1_K3uLm7sdDeOE

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj